Gezina

praktijk voor
psychosociale therapie, leertherapie
en systemisch werkenOrganisatorische afspraken Praktijk Gezina
1) Informatieverschaffing
2) Absentie
3) Absentie in relatie tot certificering
4) Gedragsregels en veiligheidsvoorschriften
5) Vertrouwelijke informatie
6) Veranderingen trainings- of workshoprooster
7) Vrijwillige deelname en verantwoordelijkheid
8) Intellectuele eigendomsrechten
9) Aansprakelijkheid

1) Door de Praktijk Gezina wordt de deelnemer op voldoende wijze geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de scholing;

2) Indien de deelnemer wegens een zwaarwegende gebeurtenis of wegens overmacht ( b.v. ziekte) aan één of meerder scholingsbijeenkomsten niet kan deelnemen, dan dient hij/zij dit onverwijld aan de docent door te geven;

3) Om voor certificering van het scholingsaanbod in aanmerking te komen, is de deelnemer in beginsel bij alle scholingsbijeenkomsten aanwezig. Absentie , zoals bedoeld in punt 2, van 1 dag (2 dagdelen) is mogelijk, maar dient wel individueel ingehaald te worden, kosten: € 80,- De deelnemer moet daarvoor zelf een afspraak met de docent maken. Als daaraan voldaan wordt, kan hij/zij voor een certificaat in aanmerking komen. De deelnemer moet daarnaast minimaal 3 van de 4 huiswerkgroeps-bijeenkomsten bijgewoond hebben, wil hij/zij voor een certificaat in aanmerking komen.

4) De deelnemer verplicht zich om, ter plaatse van de scholing geldende gedragsregels en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen;

5) Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de scholingssetting te houden en niet aan derden door te geven;

6) De Praktijk Gezina heeft het recht om door omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het trainingsrooster en/of de tijden daarvan, dan wel de training tussentijds te stoppen of te onderbreken, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Zij verplicht zich wel om al het redelijke te doen om de training te voltooien, dan wel betaalde deelnamebedragen (deels) te restitueren als voltooiing niet mogelijk is;

7) Deelname aan de scholing geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid; door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord;

8) Alle intellectuele (eigendoms) rechten met betrekking tot het scholingsmateriaal , aanvullende documentatie en huiswerkopdrachten blijven bij de Praktijk Gezina. Wel mag de deelnemer, in de uitoefening van zijn/haar beroep/functie en in overeenstemming met het doel van de scholing, de verstrekte materialen gebruiken;

9) De Praktijk Gezina neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholing te geven.; zij is echter niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct , of indirect mocht voortvloeien uit, of verband mocht houden met het gebruik van het scholingsmateriaal, de inhoud van de scholing, de toepassing of het resultaat daarvan. Deelnemer verplicht zich de Praktijk Gezina voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Terug naar de vorige pagina

Gezina | praktijk van Ineke Hamstra | psycho-sociaal therapeut | Wijchen | lid van het NVPA